Contact


Namn och loge

Telefon

Epost

Adress

Styrelseledamöter

2020-2021

Ordförande

Lars Bilberg                        B134

Tel.0733 25 40 44 

lars@bilberg.se

Kungshögsgatan 16,
723 51 Västerås

Vice ordförande

Jan-Olov Lindholm            B110

Tel.0703 39 86 03

 

janolov.lindholm@gmail.com

Stålverksgatan 46,
724 77 Västerås

Kassör

Majvor Öster                       R 92

Tel. 0702 32 13 34

majvoroster@gmail.com

Hökvägen 41,
731 42 Köping

Sekreterare

Ulla Lithén                          R 16

Tel. 0722 96 77 11

ullalithen@gmail.com

Södra Ringvägen 2 C
722 12 Västerås

Vice sekreterare

Håkan Björk                        B 57

Tel. 0708 61 00 11

hakan.bjork@koping.net

Ugglevägen 17
731 42 Köping

Ledamot Register ansvarig

Birgitta Lindberg                R106

Tel. 0702 48 57 86

lindberg.birgitta@telia.com

Mimergatan 1 A
722 14 Västerås

Ledamot

Marita Alléen-Forsman     R 69

Tel. 0703 53 61 89

forssman.ml@outlook.com

Mälarvägen 16
645 50 Strängnäs


Verksamhetsberättelse för ÖM-ExÖM-föreningen Mälardalen 1/1-2020-31/12 2020

Styrelsens ledamöter: Ordinarie:  Ordförande Lars Bilberg, B134,  V.ordförande Jan-Olov Lindholm B110, 

Sekreterare Ulla Lithén R16,  V.sekreterare Håkan Björk B57,  Kassör Majvor ÖsterR92,  

Ledamöter: Birgitta Lindberg R106 Registeransvarig,  Marita Alleén-Forssman R69

Föreningen har 123 medlemmar fördelat på 8 rebeckaloger och 11 brödraloger.

Revisiorer: Berit Ericsson R5 och Gun Jonséus R16 ordinarie och Bo Leijon B94 ersättare.

Valutskott: ordinarie Anders Ulming B134 sammankallande, Thord Hörberg B110,  Ewa Westerdahl R16,

Ersättare Karin Norrby R106,  Stefaan Lithén B134.

Styrelsen har haft 2 protokollförda fysiska möten under verksamhetsåret. På grund av den rådande pandemin har inga fysiska styrelsemöten ägt rum. Däremot har vi sammanfattande minnesanteckningar från vårens kontakter som vi haft via mail.

,

Årsmötet som var tänkt att äga rum i Västerås den 22/3 ställdes in pga pandemin. Årsmötet  ägde i stället rum i samband med sommaraktiviteten den 30/8. Vi var i Långtora Hund&Jakt utanför Enköping. Vi var 29 deltagare. Närvarande var också nyutnämnda DSS Eva Restorp samt DSS Åke Sandström som båda välkomnades.


Sommaraktiviteten kunde genomföras och vi följde Folkhälsomyndighetens regler med avstånd samt munskydd. Vi besökte Härkeberga kyrka och fick en uppspelad information om målaren Albertus Pictor och hans målningar i kyrkan. Besöket var mycket uppskattat. Före lunchen ägde årsmötet rum för föreningens medlemmar. Lunchen intogs på Långtora Hund&Jakt och smakade utmärkt.


Höstmötet fick inställas på grund av pandemiläget i landet.


Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisar vi till årsredovisningen.

En handledning / PM för recipiendvärdar håller på att arbetas fram inom föreningen. Det kan  mynna ut i en liknande utbildning som redan finns för faddrar.

Styrelsen tackar för det förtroende och stöd vi fått under det gånga året.
Balansrapport


Tillgångar

1910         Kassa                                                               O.OO

1942         Handelsbanken Lux ränta fond           19,555,37 

1943         Bank                                                          16235,31   

Summa tillgångar                                                                              35 790,68 


Beräknat resultat                                                       4 504,00